Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Zrˇwnowa?ony rozwˇj

My?limy o przysz?o?ci

 

Polityka compliance

 

 METRO PROPERTIES posiada rozbudowany program Compliance obejmuj?cy 6 obszarów: oferowanie i wr?czanie korzy?ci, ??danie i przyjmowanie korzy?ci,

przestrzeganie Prawa ochrony konkurencji, wielokulturowo??, równe szanse i tolerancja - czyli zakaz dyskryminacji.

Wi?cej o polityce Compliance w METRO PROPERTIES

Równo?? p?ci

 

 

 


Aktywnie wspieramy rozwój zawodowy kobiet, zapewniaj?c równe szanse rozwoju kariery wszystkim pracownikom bez wzgl?du na p?e?.

W?ród zatrudnionych pracowników 43% stanowi? kobiety, a 57% m??czy?ni. Odsetek Pa? na stanowiskach mened?erskich wynosi a? 40%.

Zaanga?owanie pracowników

 

 

 


W METRO PROPERTIES du?? wag? przywi?zujemy do podnoszenia zaanga?owania naszych pracowników.

Raz w roku, w ramach badania METRO VOICE, pytamy pracowników o ich opini? na temat ?rodowiska pracy, w którym funkcjonuj?, a w szczególno?ci: styl i jako?? zarz?dzania, mo?liwo?? samorealizacji, docenianie i uznanie dla ludzi. W badaniu uczestnicz? wszyscy pracownicy i otwarcie dziel? si? swoj? opini?. Nast?pnie wyniki s? omawiane a postulaty i propozycje wdra?ane w ?ycie.

W 2018 roku wska?nik zaanga?owania wyniós? a? 84%!

Wolontariat pracowniczy

 

 

 


Pracownicy METRO PROPERTIES co rok uczestnicz? w ogólnopolskim projekcie „Szlachetnej Paczki” wspieraj?c potrzebuj?ce rodziny.

Z inicjatywy samych pracowników wybierany jest cel wsparcia, organizowana zbiórka oraz przekazanie pomocy potrzebuj?cym.

Co roku, pracownicy METRO PROPERTIES bior? równie? udzia? w charytatywnym turnieju siatkówki pla?owej.

Polityka ekologiczna

 

 

 


Obowi?zuj?ca w METRO PROPERTIES polityka ekologiczna zapewnia, ?e wszystkie nasze dzia?ania s? zgodne z prawem i s?u?? ochronie ?rodowiska naturalnego:

• spe?nieniamy wszystkie wymogi prawne z zakresu ochrony ?rodowiska,

• chronimy zasoby ?rodowiska naturalnego,

• racjonalizaujemy wykorzystanie materia?ów i surowców,

• optymalizujemy koszty, 

•  ustawicznie wdra?amy usprawnienia w funkcjonowaniu przedsi?biorstwa w odniesieniu do wymaga? ?rodowiskowych.


Efektywne gospodarowanie zasobami

 

 

 


Na lata 2015 – 2019 METRO PROPERTIES zatwierdzi?o d?ugoterminowe cele zmniejszaj?ce negatywny wp?yw dzia?alno?ci na ?rodowisko w zakresie zmniejszenia:

• ilo?ci odpadów kierowanych na sk?adowiska,

• zu?ycia energii elektrycznej,

• zu?ycia wody,

• emisji dwutlenku w?gla do atmosfery.

Polityka samochodowa

 

 

 


Obowi?zuj?ca w METRO PROPERTIES polityka samochodowa ogranicza u?ytkowanie samochodów charakteryzuj?cych si? wysok? emisj? spalin i dwutlenku w?gla, tym samym minimalizuj?c ich negatywny wp?yw na ?rodowisko naturalne.

Certyfikaty Breeam in-use

 

 

 


Od 2012 r. Centra Handlowe M1 poddawane s? kompleksowej ocenie w kategoriach „Asset” i „Building management” a uzyskiwane certyfikaty Breeam in-use ?wiadcz? o wysokiej efektywno?ci organizacyjnej i zaanga?owaniu pracowników naszej organizacji.

W kategorii:

•  ?„Asset” – wszystkie Centra Handlowe M1 uzyska?y ocen? „excellent”.

•  „Building management” - siedem z dziewi?ciu obiektów uzyska?o ocen? „excellent” a dwa Centra, M1 Kraków i M1 Pozna? uzyska?y najwy?sz? mo?liw? ocen? „outstanding”.

Bia?e certyfikaty

 

 

 


W roku 2017 we wszystkich zarz?dzanych przez METRO PROPERTIES Centrach Handlowych M1 przeprowadzili?my modernizacj? o?wietlenia maj?c? na celu zmniejszenie zu?ycia energii. W wyniku tych dzia?a? wygrali?my przetarg organizowany przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki i uzyskali?my ?wiadectwa efektywno?ci energetycznej tzw. „bia?e certyfikaty” potwierdzaj?ce uzyskane oszcz?dno?ci.